Home

El Freixe presenta recurs de reposició previ al contenciós

Amb data 21 doctubre, la Plataforma El Freixe ha interposat, davant lAjuntament de Riudoms, recurs de reposició previ a la via contenciosa contra l’acord del Ple Extraordinari de l’Ajuntament de Riudoms de data 11 dagost de 2oo5, d’aprovació definitiva dels models de conveni i d’estatuts per a la creació del consorci pel desenvolupament urbanístic de l’actuació de sòl industrial supramunicipal denominada “El Freixe”, una vegada resoltes les al·legacions presentades durant el període d’informació pública, en entendre que el referit acord és nul de ple Dret.

LAjuntament de Riudoms en cap moment resol sobre les al·legacions presentades motivadament, desestimant-les sense fonamentació suficient i, fins i tot, amb una sèrie dargumentacions contradictòries, il·lògiques i farcides dimprecissions tècniques i jurídiques impròpies duna administració local i, per tant, es continúa sense resoldre i vulnerant els drets i fonaments jurídics al·legats en el seu moment en els corresponents escrits.